Glushkov Institute of Cybernetics - Kiev

Ukraine.

Wikipedia information