Minski Zavod Vychislitelnyh Mashin (MZVM)

Belarus.
Mariupol Heavy Machine Building Plant.