Hexiang Electronics Co., Ltd.

Shenzhen Hexiang Electronics Co. Ltd